Beyond The Two-State Solution

גרסה עברית

מעבר לפתרון שתי המדינות

מעבר לפתרון שתי המדינות, מאת יונתן קוטאב, הוא הקדמה קצרה למשבר הנוכחי בסכסוך הפלסטיני-ישראלי. ציונות ולאומיות פלסטינית נמצאות במחלוקת כבר למעלה ממאה שנה. היו שחשבו שפתרון שתי המדינות יפתור את הסכסוך ביניהם. יונתן מסביר שפתרון שתי המדינות (שהוא תמך) אינו בר קיימא. הוא מציע שכל פתרון יהיה מבוסס על הצרכים הקיומיים הבסיסיים של שני הצדדים, צרכים שהוא מציג בפירוט יוצא דופן. הוא מגבש דרך קדימה לפתרון מדינה אחת המאתגרת הן את הציונות והן את הלאומיות הפלסטינית. ספר זה מזמין את הקוראים להתחיל בשיחה חדשה המבוססת על המציאות: שני עמים יצטרכו לחיות יחד באיזושהי מדינה מאוחדת. הוא מאוזן ונגיש לנופיטים ולמומחים כאחד.